ข่าวเกี่ยวกับการประชุมอาเซียน

556

 

ที่ ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ให้ทันตามเป้าหมายปี 2558 โดยตกลงที่จะกำหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธ.ค. 2558

ผลการหารือในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ทุกประเทศต่างเห็นพ้องกันในประเด็นความก้าวหน้าในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายประการ จึงจำเป็นต้องมีการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ให้ทันตามเป้าหมายปี 2558 โดยให้กำหนดประเด็นความสำคัญ (priority issues) ได้แก่ การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกัและการอนุวัติความตกลงทางเศรษฐกิจเพื่อการรวม ตัวเป็น AEC  การลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความรู้สึกร่วมกันของความเป็นอาเซียน รวมทั้งการให้คู่เจรจามาสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมตกลงที่จะกำหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธ.ค. 2558

สำหรับการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียนนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ความท้าทายที่สำคัญที่สุด คือ การระดมทุนให้เพียงพอ โดยนอกเหนือจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF) ยังจำเป็นต้องหาแนวทางระดมทุนอื่น ๆ จากประเทศนอกภูมิภาคและภาคเอกชน รวมทั้ง การส่งเสริมกลไกประสานงานกับคู่เจรจา ADB และธนาคารโลก

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยินดีต่อการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนจะประกาศการเจรจา Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่ง จะเป็น FTA ระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมตลาดครึ่งหนึ่งของโลก โดยหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ย้ำถึงความสำคัญของความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และการเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาคและในโลก

นอก จากนี้ ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งนาย Le Loung Minh เป็นเลขาธิการอาเซียนปี 2556-2560 สืบต่อจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในปีนี้

สำหรับประเด็นที่ประเทศไทยได้ผลักดันในที่ประชุมครั้งนี้ ได้แก่ 1) ริเริ่มและส่งเสริมความร่วมมือด้านข้าวและยางพาราเพื่อให้ราคามีเสถียรภาพ และส่งออกได้มากขึ้น 2) ผลักดันให้มีความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานด้านยาเสพติดเพื่อส่ง เสริมการสร้างอาเซียนปลอดยาเสพติด 3) เร่งรัดการพิจารณาอนุสัญญาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน รวมทั้งผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้เพื่อปูทางไปสู่การจัดทำ อนุสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 4) แสดงความพร้อมในการเป็นสถานที่เก็บสำรองข้าวในการบรรเทาภัยพิบัติ 5) สนับสนุนให้ประเทศอาเซียนอื่นเข้าร่วมในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

ที่มา http://www.lib.buu.ac.th/webaec/?p=74

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s